گیم پد مایکروسافت

می توان گفت، بهترین دسته های بازی کنسول Xbox را خود کمپانی مایکروسافت طراحی و تولید می کند. به تازگی این کمپانی دسته های خود را برای کنسول های مختلف نیز به بازار ارائه کرده که توصیه ما به شما بررسی آنها است، چون به طور حتم جذب آنها خواهید شد.

hot-new-usb-wired-gamepad-controller-font-b-joystick-b-font-for-font-b-microsoft-b-gcap-ir

hot-new-usb-wired-gamepad-controller-font-b-joystick-b-font-for-font-b-microsoft-b-gcap-ir