هیرو Arc Warden Arc Warden hero

arc warden GCap.ir

Arc Warden

نقش های هیرو:
Carry – Escape – Nuker

اسکیل های هیرو:
Flux
Magnetic Field
Spark Wraith
Tempest Double

داستان هیرو Arc Warden:
او زاده مغناطیس و برق است، او در سرزمين مغناطيسي اتر دور از طوفان به دنيا آمد. در اين سرزمين باير و عجيب و غريب قبيله اي از عشايران رانده شده زندگي مي کند. اين عشايرها طوفان را پرستش ميکنند در سرزمين طائون (اسم منطقه) انرژي بسيار شديد و عجيب و غريب به وجود آمد.

در همين زمان خداي هرج و مرج پديدار شد. بعد از اين فاجعه، خداي هرج و مرج فرستاده مورد اعتماد خود را همراه با قدرت هاي شکست ناپذيرش مي فرستد براي سرکوب اين نيرو، تا تا نظم را به آنجا بياورد. اتر داراي قدرت لمس رعد و برق و مغناطيس را دارد و توانايي درست کردن همانندي مانند خود، آرک واردن سرپرست نيروها ميشود و این شروعی بر قدرت گرفتن و رهبری آن در سرزمینی نا آشنا است.