هیرو axe axe hero

axe GCap.ir

Axe

نقش های هیرو :
Initiator – Durable – Disabler – Jungler

اسکیل های هیرو :
Berserker’s Call
Battle Hunger
Counter Helix
Culling Blade

داستان هیرو Axe:
او یک سرباز ساده بود تا این که در جنگ ها تبدیل به یک قهرمان شد. به عنوان یک سرباز وفادار در ارتش مه سرخ Mogul Khan چشم هایش را به سردار این ارتش دوخت. بعد از تمام شدن جنگ او لیاقت و شجاعت خود را به همگان ثابت کرد. او با غرور بسیار فرصت نفس کشیدن به دشمنانش هولناکش نمیداد و آنها را میکشت. او با کشتاری که به راه انداخت به تفاوت خود نسبت به دیگران پی برد، و همانطور که شهرت او هر روز بیشتر و بیشتر میشد، دوستانش کمتر میشدند.

در آخرین پیروزی اکس رسما به سرداری ارتش مه سرخ منسوب شد، و آن جا بود که لقب Axe را کسب کرد. ولی تعداد سربازانش به صفر رسیده بود. درست است که بیشتر سربازانش در جنگ از بین رفتند اما بسیاری هم زیر تبر او مردند. لازم به گفتن نیست که بیشتر سرباز ها او را به فرماندهی قبول نداشتند. اما برای اکس این موضوع هیچ اهمیتی نداشت چرا که همه میدانند او خود به اندازه یک ارتش قوی است. شایعه ای می گوید او یک چشمم را از دست داده ولی این موضوع چیزی از قدرت او نکاسته و او می تواند یک ارتش مخرب باشد.