هیرو Bane Bane heroنقش های هیرو Bane:

Support – Disabler – Nuker – Durable

اسکیل های هیرو :

Enfeeble

Brain Sap

Nightmare

Fiend’s Grip

 

داستان هیرو Bane:

زمانی که خدایان کابوس می بینند، این Bane Elemental است که با آن ها چنین می کند. او به عنوان Atropos هم شناخته می شود،  وحشت های نیمه شب توسط الهه Nyctasha متولد شد. اجبار به وحشت افتادن که بسیار نیرومند بود در خواب تولید می شد. او به خواب الهه رفت و از جاودانگی او تغذیه کرد و خون جوهر مانند او را دزدید و شکل بدنش را از او گرفت. ماهیت او وحشت است و هر انسان فانی از او می ترسد و میداند که اگر صدایش را بشنود میداند که با سیاه ترین و ترسناک ترین کابوس ها مواجهه خواهد شد. او ترس پنهانی که در قلب هر قهرمانی است را فرا میخواند و او را ضعیف و غرق در وحشت میکند به طوری که میتواند او را بکشد. برای خون سیاه Bane، چکیدن متوالی ، یک قیر است که دشمنان او را در کابوس به دام می اندازد. در حضور Bane ، هر هیرویی به یاد وحشت و ترس سیاه می افتد.