هیرو Batrider Batrider hero

batrider GCap.ir

Batrider

نقش های هیرو :
Initiator – Jungler – Disabler – Escape

اسکیل های هیرو :

Sticky Napalm
Flamebreak
Firefly
Flaming Lasso

داستان هیرو Batrider:

این قهرمان در میان جنگا ها زندگی میکند و هیچ توازن و نظمی میان موجودات جنگل Yama Raskav نیست. با گازگرفتن، چنگ و دندان، زهر کشنده و حتی کوچکترین نشانه هایی از ضعف به معنی مرگ است. گفته می شود که او در هنگامی که در مزرعه خانوادگی اش کار می کرد توسط یک خفاش بزرگ ربوده شد. با این اتفاق فکر های عجیبی در ذهن پسرک بوجود آمد. در زمانی که در آسمان در حال پرواز بودند، پسرک خود را از چنگال های قدرتمند خفاش رها کرد و به پشت او سوار شد و او را با ابزار های خود رام کرد. در این هنگام حس و حال عجیبی به پسرک دست داد و هیجان پرواز کاملا او را فراگرفته بود و او فهمید که آینده خود را پیدا کرده است.

پسرک بزرگ شد و هر تابستان به مزرعه برمی گشت و آن تجربه مرگبار لذت بخش را مرور می کرد. سال ها گذشت و او برروی ابزار های زیادی در یک غار متروکه کار می کرد. او توانست ابزار زیادی برای دفاع از خود بسازد و از مواد در غار برای درست کردن آتش استفاده می کرد. گفته می شود او با بطری از مواد آتش زا و تکه ای از طناب شب ها بر فراز جنگل پرواز می کند تا اولین هیجان تجربه شده اش را دوباره پس از مدت ها تجربه کند.