هیرو Brewmaster Brewmaster hero

brewmaster GCap.ir

Brewmaster

نقش های هیرو :
Carry – Initiator – Durable – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو :
Thunder Clap
Thunder Clap
Drunken Brawler
Primal Split

داستان هیرو Brewmaster :
او از نسلی است که دارای جادوی خاصی هستند. آنها یک قدرت در بنیان خود دارند. دراعماق کوه های بلند در دره ای زیر شهری مخروبه فرقه ی Oyo برای قرن ها مراسمی مذهبی که در آن جدا از عیش و نوش با ارواح مکاتبه می کردند را برگذار میکردند. او متولد ازمادری زمینی و پدری آسمانی (خدا) بود او وقتی جوان بود به اسم Mangix او را میشناختند او از همان ابتدا هم ویژگی های زمینی اش را داشت و هم توانایی های خداگونه. او از پس مشکل ترین تمرینات سخت کوشانه برمی آمد.

به دلیل استفاده زیادش از الکل به Brewmaster ملقب یافت به طوری که برای شکست دادن قوی تر از خودش 9 روز الکل خورد و برای 9 روز خودش و دشمنش تلو تلو میخوردند و میچرخیدند تا دشمنش ازپای بیفتد برومستر جوان افرادش را به سرعت برای رویا رویی با فرقه ی Oyo فراخواند او وقتی از جادویی که توسط اجدادش به او رسیده بود استفاده میکرد همانند Brewmaster های قبلی قدرتمند میشد او همینطور که به راهش ادامه میداد از طریق مشروب به هدفش آگاه تر میشد و همیشه به این فکر میکرد که چطور امید را به مردمش برگرداند. او همیشه مشروب خورد را در دست دارد و در نبردها از آن برای مستی خود و گیجی دشمنان استفاده می کند.