هیرو Chen Chen hero

chen GCap.ir

Chen

نقش های هیرو :
Support – Jungler – Pusher

اسکیل های هیرو :

Penitence
Test of Faith
Holy Persuasion
Hand of God

داستان هیرو Chen:

این قهرمان یک پیشگوی بسیار حاذق است , پيش گوئي طلوعي ديگر.جهاني نو که از شياطين کهن پاک شده باشد.ورود holy knight به جنگ در مقابل scourge جهت تاريخ را براي هميشه عوض کرد.يک شواليه مقدس براي هدفش مبارزه ميکند.پيمان holy knight براي مبارزه ي هميشگي براي سعادت و شکوه به کساني تعلق دارند که در کنار او قدم بر ميدارند.

و او با استفاده از آزمون ايمان(test of faith اسکيل 2) شياطين را براي هميشه از روي زمين محو ميکند.پيروان او از هر نژاد او را همراهي ميکنند با هر سابقه اي و تا ديدن سقوط scourge لحظه اي آرام و قرار ندارند.چنانچه دست خدا بخواهد زمين را لمس کند نام آنرا بايد  the holy knight خواند و میتواند با دست خدا جان بسیاری از یاران خود را نجات دهد .