death prophet GCap.ir

death prophet GCap.ir

Death prophet

نقش های هیرو :
Carry – Pusher – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو :

Crypt Swarm
Silence
Spirit Siphon
Exorcism

داستان هیرو Death prophet:

این قهرمان جادوگر میتواند گروهی خفاش به سمت دشمنانش بفرستد و انهارا سردرگم کند و اسیب برساند.او دهان دشمنان خود را میدوزد که نتوانند کاری کنند.او کاری میکند که زودتر بتواند از قدرت هایش استفاده و راحت تر از انها استفاده کند.او یک جن گیر ماهر است. او تمام روح هه و جن های خود را اگاه میسازد تا در دل دشمن وارد شوند و انها را تا پیشگاه مرگ ببرد

داستان هیرو :او بسیار حسود است.او از نفرت بسیار مریض شد و پس از سال ها سختی مرد.از او رمز و رازهای زیادی باقی ماند.او قدرتش را پس از مرگ با تمام جن هایی که در وجودش بود یا از دیگران گرفته بود اغاز کرد . او هر بار که میمیرد بر نفرت و حسادتش افزوده میشود این قهرمان نباید زنده شود