doom bringer gcap.ir

doom bringer gcap.ir

Doom

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Initiator – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو:
Devour
Scorched Earth
Infernal Blade
Doom

داستان هیرو Doom:
یکی دیگر از شخصیتهایی که با آتش اجین است. او , کسی که میسوزد ولی از پا نمی افتد , می بلعد ولی سیر نمیشود , می کشد و از هرگونه قضاوت مبراست , Doom ( لوسیفر ) مرگ رو برای دشمنانش به ارمغان می آورد. با حمل کردن روح دشمنانش بر روی شمشیری آتشین , او , تنها طرد شده است , کسی که ژنرال محبوب بهشت و دروازه ی فرشتگان بود , محکوم و رانده شده به دلیل مقاومت و بی اعتنایی. او زانو نمیزد! 6 بار اسم او از ناقوس عظیمه واشوندُل صدا زده شد. 6 بار و بلکه 60 بار بال های او با آتش علامت گذاری و سوزانده شد , به حدی که تنها ریشه های بال هایش که دود میکردند باقی ماند.

بدون بال , او دیگر ارتباط و اتصالی با نور و بهشت نداشت و فریاد کنان از آسمان به سمت زمین افتاد. گودالی در بیابان , بهشتی گم شده. او عوض شده بود , بدون رحم , بدون هدق , تنها موجودی که میتواند در 7 قلمرویه تاریکی به راحتی حرکت کند. محدود شده با نیاز های غیر قابل اجتناب و پیشرو با استعداد های غیر قابل انکار , Doom جهنم را به همراه خود به هر جا که میرود میبرد. با بی اعتنایی به قوانین بهشت , به مرور کل زمین به دسته دوم خواهد افتاد. این یک ایده آل برای دوم است و تمام تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد.