earth spirit gcap.ir

earth spirit gcap.ir

Earth Spirit

نقش های هیرو :
Nuker – Escape – Disabler – Initiator – Durable

اسکیل های هیرو :
Boulder Smash
Rolling Boulder
Geomagnetic Grip
Magnetize

داستان هیرو Earth Spirit:
او یکی از شخصیت هایی است که از زمین نیرو گرفته است ولی یک انسان بوده. در اعماق زمین معدن چیان سنگ های سبز رنگی پیدا کردند و از آن برای درست کرد قبر جنرال بزرگ کاولین و لشگرش استفاده کردند. چیزی که آنها نمی دانستند این بود که درون سنگ های سبز رنگ روح خود زمین شناور بود. وقتی که روح زمین فهمید که از اعماق زمین در اومده تمام قدرتش را صرف این کرد که خودشو آزاد کنه و به سمته نور بره .حالا کاولین برای روح زمین می جنگه و وقتی که به کمکش نیاز داره از او کمک می خواد. او یکی از کاملترین شخصیت های نبردهاست که وحشت کافی را در دشمنان ایجاد می کند.