earthshaker gcap.ir

earthshaker gcap.ir

Earthshaker

نقش های هیرو:
Support – Initiator – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو:
Fissure
Enchant Totem
Aftershock
Echo Slam

داستان هیرو :
یکی از هیروهایی که نیروی خود را از زمین می گیرد. Earthshaker روزی جزئی از زمین بود ولی الان آزادانه روی زمین راه می رود. او شخصی هست که مسئولیت خویش را دارد و کسی بر او نظارت نمیکند. او کنجکاو بزرگ شد و پرورش یافت. او دره ها و رود های کم عمق را به شکاف هایی بسیار عمیق تبدیل میکرد.

او سلاحی روی کمرش حمل میکند که مانند تکه سنگی است که برای نابود کردن دشمنان خود استفاده میکند. او پس از پایان ماموریت خویش خود را Raigor Stonehoof معرفی کرد. ولی کمتر کسی او را به این اسم می شناسد. شاید بتوان آن را پادشاه زمین نامید ولی برای او رقبای بسیاری هست.