هیرو Elder titan Elder titan hero

Elder titan GCap.ir

Elder Titan

نقش های هیرو:
Initiator – Disabler – Nuker – Durable

اسکیل های هیرو:
Echo Stomp
Astral Spirit
Natural Order
Earth Splitter

داستان هیرو Elder Titan:
او یکی از شخصیت هایی است که از زمین نیرو می گیرد. از زمان های گذشته اجداد Tauren پیشگویی کرده بودند که Chieftain می آید ، قوی همچون جننگجویان افسانه ایی و عاقل همچون پیرترین شمن(shaman) . پس از سال های فراوان سردرگمی سرزمین مقدس که به دنبال عقل و دانش نیاکان خود بود ، Cairne Bloodhoofتوانست به عنوان قهرمانی که همه مدت ها منتظرش بودند بنمایاند.

Cairne با خود روح اجدادش را داشت زمین از قدرت Chieftain و روح نیاکانش به لرزه در می آمد. هیچ سد و مانعی چه از جنس ماده و چه از جنس جادو جلو دار تبرزین او نیست. تبرزینی که از قدیم اجدادش به عنوان سلاح از آن استفاده می کردند. قدرت تبرش به حدی بود که انگار زمین را می توانست به دو نیم کند. به دنبال انتقام از حمله به سرزمینش Cairne خشمش را به Scourge نشان می دهد. این حس انتقام در خیلی از شخصیت ها وجود دارد که الدر نیز از آن تهی نیست.