enigma GCap.ir

enigma GCap.ir

Enigma

نقش های هیرو :
Disabler – Jungler – Initiator – Pusher

اسکیل های هیرو :

Malefice
Demonic Conversion
Midnight Pulse
Black Hole

داستان هیرو Enigma:

هیچ چیز از پس زمینه Enigma معلوم نیست تنها داستان ها و افسانه هایی وجود دارد که بسیاری از ان ها جعلی استو در تاریخ نابود شده اند. در این حقیقت این قهرمان یک رمز و راز است و تنها بیوگرافی واقعی وی این است که او یک نیروی جهانی و مصرف کننده از جهان است او موجودی است که از درجه اعتبار جسمانی ساقط است. داستان هایی هست که میگوید او یک کیمیاگر بزرگ بود که میخواست قفل اسرار هستی را باز کند ولی در این راه بدلیل تکبر خود نفرین شد

افسانه های دیگر می گوید که او یک انسان باستانی از نیروی جاذبه عجیب است و یک صدای بهم ریخته از بنیادی ترین تاریکی قبل از نور در اول جان. ولی در افسانه های قدیمی تر نقل شده است که او اولین ستاره ای بود که سقوط کرد ویک سیاه چاله پیچیده که با تجربیات ذهن انسان ناشناخته بود را پرورش داد . قدرت او سخت و نرم نشدنی بود که موجی نابود گر را از طریق موجودیت خودش نابود کرد.