هیرو Faceless Void Faceless Void hero

Faceless Void GCap.ir

Faceless Void

نقش های هیرو:
Carry – Initiator – Disabler – Escape – Durable

اسکیل های هیرو:
Time Walk
Time Dilation
Time Lock
Chronosphere

داستان هیرو:
در یکی از سیارات زمان معنایی ندارد و آن سیاره ای است که Void از آنجا تبعید شده است. او بازدید کننده ای از Claszureme است ، حوزه ای خارج از زمان. زمان برای Faceless Void معنی ندارد بلکه راهی است برای خنثی کردن دشمنانش و کمک کردن به یارانش.
بینش عمیق اون از گیتی ، کیفیت مقطع باعث شخصی شدن کارهای او شود به طوری که تنهایی میتواند تمامی دشمنان را نابود کند. شخصیت او مثل صورتش خشک و بی احساس است. او با دست بردن در زمان در جنگ های بسیاری پیروز شده و هنوز باعث وحشت سایرین می شود.