هیرو Gyrocopter Gyrocopter hero

Gyrocopter GCap.ir

Gyrocopter

نقش های هیرو:
Carry – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو:
Rocket Barrage
Homing Missile
Flak Cannon
Call Down

داستان هیرو Gyrocopter:
او تنها هیروی هوایی مکانیکی جهان است که برخلاف بقیه شخصیت ها که به طور ذاتی پرنده هستند با استفاده از هواپیمای خود به جنگ در آسمانها میپردازد. Aurelا از میان قبیله ی dwarven ها برخاست و در میان مواد منفجره( برای استفاده در معادن) بزرگ شد.

او شیفته ی انفجار بود او سال ها در کنار کوتوله ها و با اسنفاده از مهارت های انها برای انفجار رشد کرد او به قدری این مهارت را خوب فرا گرفته بود که باعث شد بسیاری از کوتوله ها به ویژه دختران به او علاقه مند شوند.

اما Aurel فقط نمیخواست که سنگ های بزرگ را منفجر کند پس شروع به تحقیق در مورد مواد منفجره کنترل شده همراه با فلزات سنگین کرد و اسلحه های مرگباری ساخت او این سلاح ها را بر روی موتور جت سوار کرد و به سمت میدان های جنگ حرکت کرد او به دشمنانش وعده ی انفجاری بزرگ را میدهد! او همچناان با استفاده از ابزار انفجاری خود در حال جنگ است و موفق بوده است.