هیرو Huskar Huskar hero

Huskar GCap.ir

Huskar

نقش های هیرو:
Carry – Durable – Initiator

اسکیل های هیرو:
Inner Vitality
Burning Spear
Berserker’s Blood
Life Break

داستان هیرو Huskar :
آتش در خدمت اوست، او با آتش همراه هستند. در آن هیاهوی جنگ و آشوب هوسکار در مقابل پلیدی دشمنان خود را زیر پناه جادوی Dazzle دید.اما در حین جادوی او هوسکار به طرز غیر قابل کنترلی تغییر کرد. او دیگر بدنی ابدی عادی نداشت. جان اوتبدیل به منبع افزایش یابنده قدرت شده بود.

هر قطره خونی که ازش میریخت 10 برابر آن به خشم و قدرتش اضافه میشد. او دیگر به قدری قدرتمند شده که اندکی از جان او باقی مانده بود. در این هنگام Dazzle او را Deny کرد تا به مکانی در میان خدایان بپیوندد. قوم هوسکار به حمایت از او به دنبال دلیل قربانی شدن در جنگ که به چه طرز غیر منتظره و نا معلوم کشته شده است. در این هم همه و گمراهی ا به دنبال انتقام است.