هیرو Juggernaut Juggernaut hero

Juggernaut GCap.ir

Juggernaut

نقش های هیرو:
Carry – Pusher – Escape

اسکیل های هیرو:
Blade Fury
Healing Ward
Blade Dance
Omnislash

داستان هیرو Juggernaut:
شایعه های بسیاری در مورد صورت او نقل شده است ولی هیچکس صورت مخفی شده زیر ماسک Yurnero را ندیده، بعضی ها فکر میکنند که او حتی صورت ندارد. به دلیل هجوم و مخالفت علیه پادشاه فاسد از جزیره باستانی ماسک ها تبعید شد، تنبیهی که منجر به نجات زندگی اش شد. جزیره خیلی زود در شب جادوی انتقام زیر موج ها ناپدید شد.
شجاعت و پشتکار Yurnero نتیجه تمرین های او می باشد. ابتکار ها و مهارت های او در شمشیربازی او را تبدیل به یک نیروی منهدم کننده تبدیل کرده است. او به گونه ای میجنگد که فکر میکند انگار پیروزی یک سرانجام از پیش تعیین شده است.