Legion Commander

هیرو Legion Commander Legion Commander hero

Legion Commander GCap.ir

Legion Commander

نقش های هیرو :
Carry – Disabler – Initiator – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو :
Overwhelming Odds
Press The Attack
Moment of Courage
Duel

داستان هیرو Legion Commander:
او هم قربانی جنگ های بی مقدمه است. اونا بدون هشدار اومدن.درون دیوار های شهر Stonehall، غوغا و صدای وحشتناکی می آمد. و از تاریکی ناشناخته ای ارتشی از هیولاهای بیشمار اومد که مادران و پسران را برای هدفی شوم، بوسیله ی آتش و جادوی پلید می کشتند. از نیروهای ارتش Stonehall، فقط لژیون برنز ، که بوسیله ی رهبر تسخیر ناپذیر،فرماندار Tresdin فرماندهی می شد، به اندازه ی کافی نزدیک بود تا بتونه جواب حمله رو بده و از شهر دفاع کنه.

اونا (ارتش Tresdin) به شهرشون رفتند، توی کوچه های غرق خون جنگیدند و راهشون رو از جمعیت هیولاها به مرکز تهاجم ناگهانی باز کردند ;یک شکاف آسمانی در میدان شهر باز شد و در دره اش ، رعد و برقی به قهرمان ترسیده آنها(هیولاها) زد. هیولاها توی یه ماده ی خورنده ی سیاه گیر افتادند.رهبر قوم Abyssal،وقتی که گوشتش شروع به از بین رفتن کرد، شمشیر عظیمش را تو هوا چرخاند و یک سرباز لژیون را دو نصف کرد.

Tresdin شمشیر خونی اش را برداشت و به هیولا خیره شد. ارتش Tresdin به کمک خدا و دریچه اللهی پیروز شد.تعداد بازمانده های شهر کم بود و شهر آواره بود.آتش به پخش شدن ادامه داد، در حالی که بنر جنگی اش ( اون پرچمی که پشت لباسشه ) داشت می سوخت، هرچه یار و دوست می توانس جمع کرد و قول داد انتقام بگیرد. از آن پس هرکس که جرأت کردن جلو او قرار بگیرد، جهنمی شد. به دور از این موضوع که او یک زن است، او یک قاتل بی رحم است. حتی خطرناک تر از خیلی از مردها