هیرو Lone Druid Lone Druid hero

Lone Druid GCap.ir

Lone Druid

نقش های هیرو:
Carry – Pusher – Jungler – Durable

اسکیل های هیرو:
Summon Spirit Bear
Rabid
Savage Roar
True Form

داستان هیرو Lone Druid:
او یک موجود عجیب و غریب نبود، یک انسان عادی بود تا اینکه او را تبدیل به یک خرس کردند. Syllabear به خاطر مردمش زمان زیادی را صرف نبرد و مجادله کرد.
وقتی که بچه بود از ترس آسیب به محل زندگیشان او را به یک خرس تبدیل کردند و در طبیعت رها نمودند. Syllabear مثل یک خرس قوی و وحشی در جنگل بزرگ شد. با استفاده از نیروهای جادویی می تواند به صورت یک خرس وحشی هار دیوانه وار حمله کند و حتی می تواند قدرت خرس بزرگ را به کمک بطلبد.
فوریون پیامبر او را به شکل نسل یازدهم خودش در آورده تا روح وحشی خرس را در میدان نبرد نشان دهد و این باعث شد تا یکی از جنگجویان بزرگ دنیای وارکرفت بوجود بیاید.