هیرو Magnus Magnus hero

Magnus GCap.ir

Magnus

نقش های هیرو:
Initiator – Disabler – Nuker – Escape

اسکیل های هیرو:
Shockwave
Empower
Skewer
Reverse Polarity

داستان هیرو Magnus:
او از نژاد Magnocero است و این نژاد یکی از کمیاب ترین و با ارزش ترین ها هستند. تمام استادان آهنگری کوه joerlak به این باور دارند که : شاخ یک magnocero با ارزش تر از هر آلیاژ است. از بین این شاخ ها بزگترین و تیزترین شاخ مربوط به موجودی به نام magnus است . برای نسل ها مگنوس شکارچیانی راکه برای شاخ آنها آمده اند از میان میبرد . هر بار با انبوهی از شاخ های همنوعان خود برمیگشت، تا اینکه سرپرست آنها به او دستور جابجایی کل خواندان به شمال با سرپرستی مگنوس را داد ولی مگنوس ریشخندی زد و تصمیم به ماندن کل خاندان در کوه کرد ، چون او هیچوقت در دفاع از مردم خود شکست نخورده بود.

یک مگنوسوری به شانس اعتقاد ندارد و هیچوقت نظر خود را عوض نمیکند ، ولی وقتی کوه جورلاک به طور ناگهانی فوران کرد و نیمی از خاندان او سوختند وخاکستر شدند ، مگنوس نظر خود را عوض کرد . بازماندگان به سوی شمال حرکت کردند تا به مانعی رسیدند که در آن بیش از صد شکارچی مسلح به تیروکمان بود. مگنوس انتظار دیگری نداشت . او با قدرت تمام در کتار برادران و خواهران خود جنگید و بزرگان به سرزمین های دور رفتند و غیب شدند . برخی معتقدند مگنوس به خاندان خود ملحق شد و برخی میگوین که او مشکلات روحی زیادی پیدا کرد و در کنار رفتگان خود مرد ، در حالی که هیچکدام اینها درست نیست . مگنوس به خاندان خود ملحق شد ، ولی بخاطر اینکه مسولیت خود را ادا کند ، مسولیت مرگ همنوعان او در آتشفشان ، بخاطر اینکه مگنوسروس ها به شانس اعتقاد ندارند. آنها فقط به قدرت و هوش خود اتکا کرده و همیشه هرجا حرف از شانس زده شود با واکنش او مواجه خواهید شد.