medusa gcap.ir

medusa gcap.ir

Medusa

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Durable

اسکیل های هیرو:
Split Shot
Mystic Snake
Mana Shield
Stone Gaze

داستان هیرو Medusa:
داستان او شبیه داستان شخصیت تاید است. هردو گرفتار در اعماق دریاها بوده ا ند. مدوسا جانور موذی که برای میلیونها سال در اعماق دریا زندانی بود.زن زشت سیمایی که میان جنگ بین ارتاس و ناگا ازاد شد مهارت او در استفاده از تیر کمان و استعداد او در سحر و جادو که از سنین کودکی با او بود.
مهارت او در استفاده از پیکانهای رگباری و سد کردن سحر و قدرت دشمن و همچنین توانایی او در فلج کردن دشمن مثال زدنیست. دریا استعدادهای زیادی را در دنیای وارکرفت معرفی کرده است و این هیرو یکی از آنهاست.