Nature's Prophet

هیرو Nature's Prophet Nature's Prophet hero

Nature’s Prophet

نقش های هیرو :

Carry – Jungler – Pusher – Escape – Nuker

اسکیل های هیرو :

Sprout
Teleportation
Nature’s Call
Wrath of Nature

داستان هیرو Nature’s Prophet:

خدای جنگلها Verodicia در حال کاشت درختان در مناطق سبز بود، روحی در دانه کاشته شده قرار داده بود ، با آب از اعماق در داخل سنگ ها سیرآب میشد، و خورشید سوگند داده بود که توجه کامل خود را به چیزهایی که در حال رشدن بده، او متوجه شد که زمان خودش به پایان خود رسیده بود، و مانند یکی از برگ ها که او این سرنوشت را در دانه اش حک کرده بود، بدون دیدن به ثمر رسیدن رویاهایش فرومیریخت.ترک کردن دنیا برای او دردناک بود. چون میدانست جوانه ها هنوز از خاک بیرون نیامده اند و در برابر هر نوع آزار، آسیب پذیر هستند.

او درکیسه های خود یک دانه را که آخرین دانه بود و او یادش رفته بود آنرا بکارد دید. او یک کلمه به دانه گفت و آن را بلعیده و افتاد(مُرد). بدن او در سراسر زمستان طولانی تجزیه شد، به گیاهخاک که نهال در فصل بهار تغذیه میکنند، تبدیل شد. در صبح روز اعتدال بهاری، قبل از بقیه از جنگل برای بیدار آغاز شده بود، که آخرین دانه رسیده و در یک لحظه. از آن پیامبر طبیعت (Nature’s Prophet)، پوشیده در برگ کامل، قوی و باهوش، با در اختیار داشتن قدرت Verodicia به پیش بینی و رفتن به جایی که به او در دفاع از مکان های سبز نیاز دارند میرود و اگر کسی شانس داشته باشد میتواد به دوست بگوید.