nyx assassin gcap.ir

nyx assassin gcap.ir

Nyx Assassin

نقش های هیرو:
Disabler – Nuker – Initiator – Escape

اسکیل های هیرو:
Impale
Mana Burn
Spiked Carapace
Vendetta

داستان هیرو Nyx Assassin:
او یک قهرمان بود تا اینکه در یک جنگ ناجوانمردانه کشته شد.Anub’arak تنها بزرگترین قهرمان Nerubian ها بود، اما در دومین جنگ با عنکبوت کشته شد. او دوباره زنده شد توسطLich King Ner’zhul . کسی که قول زندگی جاودانه را در معامله ای برای خیانت نکردن به پیمانش با Scourge به او داده بود.
زمانی که تهدید میشود میخ های بلندی را به طرف دشمنانش پرتاب میکند که باعث جراحت و گیج شدن آنها میشود. او قدرت های تاریکش را به صورت پتکی از انرژی های منفیِ خلع سلاح کننده آزاد میکند، و کسانی که شاهد همرنگ شدنش با سایه های دشت های یخ زده بوده اند هرگز زنده نمانده اند تا این داستان را تعریف کنند. او دیگر یک قهرمان نبود، او یک قاتل سریع بود که در کمتر از چند ثانیه دشمنان را می کشت…