هیرو Phoenix Phoenix hero

phoenix GCap.ir

Phoenix

نقش های هیرو:
Disabler – initiator – nuker – support – Escape

اسکیل های هیرو :
Icarus Dive
Fire Spirits
Sun Ray
Supernova

داستان هیرو Phoenix:
او یک افسانه است و از برخورد این اشعه ها بر قلمرو فانی توده نورانی با بالاترین خلوص به وجود آمد ، و از این توده نورانی سیمرغ اسطوره ای متولد شد.

به عنوان جلوه ای از شعله های آتش الهی Icarus از شعله های آتشین خود میتواند هم برای مرگ و نابودی و هم برای شفا دادن و التیام بخشیدن استفاده کند.پرتو متمرکز انرژی او میتواند تمامی ارتش را در سراسر میدان نبرد سوزانده و خاکستر کند.او دلیرانه از نیروی حیات بخش خود برای نابودی و شکست دشمنان استفاده میکند.

Icarusهمچنین میتواند قدرت مستفیم خورشید را برای خلق یک انفجار درخشان و ستاره ای تحت کنترل خود در آورد. او قادر به تولد دوباره است. او همان افسانه است.