هیرو Pugna Pugna heroPugna

نقش های هیرو :
Nuker – Pusher

اسکیل های هیرو :

Nether Blast
Decrepify
Nether Ward
Life Drain

داستان هیروPugna:
در سرزمینی که او زاده شد , در نزدیکیه دروازه های دنیای زیرین , معبدی بود که در آن Oblivion را می پرستیدند و انرژی خود را از دنیای زیرین می گرفتند. رهبر معبد سال ها پیش خود را به Oblivion واگذار کرده بود و معبد را برای همه ی این سال ها بدون رهبر رها کرده بود.از همان لحظه ی مرگ رهبرشان گروه های مختلف معبد در پی پیدا کردن بچه ای بودند که اعتقاد داشتن رهبرشان به صورت آن دوباره ظهور خواهد کرد و توجهشان به تدریج به سمت دهکده های نزدیک معبد جلب شد.

دهکده هایی که پر از خنده و شادیه مردمان و کودکان بودند.
Pugna که بیش از 13 ماه عمر نداشت یکی از 3 کاندید برای جایگزینی رهبر معبد بود. در معبد به بچه ها یادگار هایی از رهبر پیشین را نشان دادند. یکی از پسر ها چوب دستی را که از جنس سنگ آذرین بود را برداشت و تو دماغش فرو کرد!!دختری دیگر گردنبند را برداشت و اون رو قورت داد! ولی به آن ها خندید و توسط آتشی اونارو با خاک یکسان
کرد و سوزوند و چوب دستی و گردنبند را برداشت و گفت : ماله منه!! بعد از این صحنه لباس ها و وسایله رهبر قبلی خود به خود به دور Pugna پیچیدند و ماله اون شدن. البته بعد از گذشت 5 سال Pugna خود معبد رو هم با خاک یکسان کرد واز این کار خود بسیار خوشحال شد.