هیرو Queen of pain Queen of pain hero

نقش های هیرو :
Carry – Nuker – Escape

اسکیل های هیرو Queen of pain:

Shadow Strike
Blink
Scream Of Pain
Sonic Wave

داستان هیرو Queen of pain:

آکاشا یکی از چندین روحی است که توسط تیغ Frostmourne فرا خوانده شده است. او که بزرگ شده است که بتواند به عنوان روح به Lich King خدمت کند،امیدوار است که بتواند بار دیگر ماده خالص شود.او در حالی که به اعماق جنگل ها رانده می شود، می تواند یک جن را شکست بدهد و تصاحب کند. او که به درستی لقب “ملکه درد” را با خود یدک می کشد از هیچ چیز بیشتر از آسیب زدن به دشمنان خود لذت نمی برد. از ضربات سمی و جیغ های شیطانی طبیعت روح مانند خود بهره می برد.آکاشا پرده گوش دشمنان خود را با جیغ هایی که می کشد پاره می کند ، جیغ هایی که آنچنان بلندند که به شکل موج در سر تا سر سرزمین پراکنده می شود و همه چیز را می شکند
akasha یكی از چندین روح ھای خواسته شده توسط تیغ است. انتخاب شد به خدمت كردن بهLich kingبه عنوان یك پیك مرگاو آرزو داشت جسمی اصیلی شوداو درتسلیم كردن توانا و لایق بود و به صورت دیو ماده ای ظریف كه بصورت زن درامده. او از ھیچ چیز بیشتر از وارد آوردن ضربه زدن بزرگ به دشمنانش لذت نمیبرد.از ضربات سمی و جیغ بلند و موجهای اشکاری که همانند اب سر تا سرسرزمین ھا را فرا میگیرد برای نابودی دشمنانش استفاده میکند