هیرو Rubick Rubick hero

نقش های هیرو Rubick:

Support – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو Rubick:

Telekinesis
Fade Bolt
Null Field
Spell Steal

داستان هیرو:
هر شعبده باز میتواند یک یا دو جادو انجام دهد، و عده ای به قدری مطالعه میکنند که به جادوگر ملقب میشوند، ولی فقط با استعداد ترین ها به لقب ساحر شناخته میشوند. او که عضو جامعه شعبده باز ها بود، هیچوقت فکر نمیکرد روزی به دنبال داشتن لقب ساحر برود. در حالی که دوازدهمین نفر از مزدوران به قتل رساندنش را از یک بالکن مرتفع به پایین پرتاب کرد، به این فکر کرد که چقدر بدون تفکر وهدف زندگی خود را می گذراند. او به دنبال رقابتی بزرگتر بود، برای همین، پس از گذاشتن نقاب مبارزه به چهره، کاری که هر شعبده باز برای بالا رفتن مقامش باید انجام میداد انجام داد: او اعلام کرد که میخواهد یک ساحر را به قتل برساند. روبیک به زودی متوجه شد که تهدید کردن یک ساحر، تهدید کردن همه ساحر هاست و آنها با قدرت تمام به دنبال وی بودند. جادوی هر ساحر یک چشمه بی پایان انرژی بود و هر حمله ای، یک ضربه کشنده… ولی اتفاقی افتاد که باعث تعجب رقبای روبیک شد، جادوی آنها بر علیه آنها استفاده میشد. در گرداب جادو، روبیک جزئیات هر جادو را تقلید میکرد و علیه دیگری استفاده میکرد که باعث هرج و مرج میان کسانی که علیه وی متحد شده بودند شد. فکر به اینکه ساحران به همدیگر خیانت میکنند در ذهن همه ساحران افتاد و باعث شد به جان یکدیگر بیفتند، بدون اینکه بدانند که چه کسی پشت این اعمال است. در پایان، او در میان اجساد ساحران که برخی منجمد، برخی تکه تکه و برخی سوخته بودند ایستاد. بسیاری از آنها به دست دوستان خود به قتل رسیده بودند. او به کنار ایستاد، دردمند ولی خرسند. هیچ کس قدرت و جرئت ایستادگی در برابر درخواست او به انجمن مخفی را نداشت، و تمامی یازده تن اعضای آن قبول کردند که به او لقب “ساحر اعظم” (Grand Magus) را بدهند.