هیرو Sand King Sand King hero

Sand King GCap.ir

Sand King

نقش های هیرو:
Initiator – Disabler – Nuker – Escape – Jungler

اسکیل های هیرو:
Burrowstrike
Sand Storm
Caustic Finale
Epicenter

داستان هیرو Sand King:
تنهای پادشاه شن ها و بیابان ها، بدون رقیب در این منطقه، سند کینگ. یکی از نگهبانان پادشاهی Azjol-Nerub. Crixalis برای فرار از قتل عام Lich King به بیابان های Kalimdor فرار کرد. شرایط خشن آن مکان او را از یک جنگجو به ارباب زمین تبدیل کرد, او قادر بود با چند طوفان شن پوست دشمنان خود را پاره کند. با قوی تر شدن او, Lich King بدنبال او آمد تا در جنگ به Scourge کمک کند و در آنجا به قدرت وی پی برد و او را فرمانروای بیابان ها نامیدند. تقابل پادشاه بیابان ها با دیگر خدایان مثل زئوس بسیار دیدنی است و همیشه در نبردها همه به تماشای آنها می پردازند.