Shadowfiend GCap.ir

Shadowfiend GCap.ir

Shadow Fiend

نقش های هیرو :
Carry – Nuker

اسکیل های هیرو :

Shadowraze
Necromastery
Presence of the Dark Lord
Requiem of Souls

داستان هیرو Shadow Fiend:

این قهرمان یک قدرت اهریمنی و شیطانی دارد و بهتر است بگیوییم اهریمنی پلید از یک سپاه شیطانی که آن چنان هراس انگیز است که برای خود پوسته ای از شیاطین خزنده ساخته ، اهریمن سایه ها مخلوقیست به وجود آماده از سایه های هراس انگیز که شبح هایی از این سایه ها همواره دور او میچرخند هنگامی که اهریمن سایه ها به جنگ وارد شود از ارواح کسانی که از پا در آورده بود.

برای تکمیل قدرتش استفاده می کند و از ترکش های شبح وار برای نابودی دشمنان استفاده می کند اهریمن سایه ها حریف هراس انگیزی است برای اندک کسانی که از دست او جان سالم به در برده اند و کسانی که توسط خشم او کشته شدند به فلاکت بار ترین سر نوشت ها دچار شدند و بقیه قربانیان نیز ب سرنوشت شومی دچار خواهند شد