هیرو Shadow shaman Shadow shaman hero

Shadow Shaman

نقش های هیرو :

Support – Pusher – Disabler – Nuker – Initiator

اسکیل های هیرو Shadow shaman:

Ether Shock

Hex

Shackles

Mass Serpent Ward

 

داستان هیرو Shadow shaman :

rhast از جادوگر ترول ها توسط جادوی سیاه آموزش دید، وقتی جنگ بین نگهبانان life tree (درخت زندگی) و نیرو های اهریمنی شروع شد، rhasta که بعد ها شکارچی سایه ها نام گرفت با نگهبانان متحد شد تا نیرو ها یاهریمنی را برای همیشه شکست دهد. در هنگام آموزش او به قدری باهوش بود که از استادش در زمینه ی احضار پایه های مارگونه، در بند کردندشمنان برای مدت کوتاهی و زدن اشعه های آسیب رسان نوری به چندین دشمن پیشی گرفت.این هیرو یک هیروی intlegence rage است که با اسپل هاش میتونه همه حریفاشو از پا در بیاره و …نکات:پوش عالی تاور زدن با اسکیل 6 اسکیل های هماهنگ یکی از بهترین ساپورت ها استرنج کم و نرم بودن  باید یکی باهاش باشه نیاز شدید به ایتم و مانا