Templar Assassin

templar assassin GCap.ir

templar assassin GCap.ir

Templar Assassin

نقش های هیرو :
Carry – Escape

اسکیل های هیرو :

Refraction
Meld
Psi Blades
Trap

داستان هیرو Templar Assassin:

این قهرمان افسانه ای شاگرد یکی از استادان افسانه ای شهر آیور,لانایا یک شکارچی ذهن است که متخصص ترورهای استراتژیک برای Raidiant است.نیروهایی که او کنترل میکند

باعث میشود او بتواند خود را با هر شرایطی بیرون یا درون مبارزه وفق دهد یا همینطور میتوانند آسیبهایی را که او به دشمنانش میرساند را چند برابر کند یا اورا در برابر حملات دشمنان محاظت کند وقتی که در سایه ها پنهان میشود.دشمنانی که با لانایا درون زمین مبازه روبرو شدند خود را مرده ای بیش نیافتند,زمانی که او دوباره در سایه ها پنهان میشود,در انتظار برای شکاری جدید و هنگامی که شکار خود را پیدا کرد از زیر سایه بیرو می آید.