هیرو Tidehunter Tidehunter hero

Tidehunter GCap.ir

Tidehunter

نقش های هیرو:
Initiator – Durable – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو:
Gush
Kraken Shell
Anchor Smash
Ravage

داستان هیرو Tidehunter:
او معروف به زندانی دریا هاست، او را به جرم دزدی ها . جنگ های دریایی برای میلیونها سال توسط زنجیر یک لنگر در میان اعماق دریاها زندانی کردند. تاید به آب و طوفان های دریایی عادت کرده بود تا اینکه سر انجام قدرت شکستن اطراف خود را به دست آورد. پوست او در این سالها سخت شده بود و از آن به عنوان سپر و لنگری که سالها گرفتار آن بود را به عنوان اسلحه خود برداشت. قدرتی که دریا به او بخشیده شده بود او را تبدیل به یکی از مخرب ترین شخصیت ها میکرد به طوری که قدرت تخریب و صدمه زدن به چندین دشمن در یک زمان را داشت.