هیرو Timbersaw Timbersaw hero

Timbersaw GCap.ir

Timbersaw

نقش های هیرو:
Nuker – Durable – Escape

اسکیل های هیرو:
Whirling Death
Timber Chain
Reactive Armor
Chakram

داستان هیرو Timbersaw:
سازنده Shredder میدانست در اعماق جنگل سرمایه ای هست که باید تبدیل به سازدگی شود. هیچ کس این را نمی داند جز یک نفر که آن یک Gobhin به اسم Rizzark است.
با ترکیب کردن صلاح های پردازنده به همراه توانایی که تمام جنگل را خالی می کنه از درخت Rizzark اختراعی کرد به اندازه صرفه ی اقتصادی اش کشنده است به همراه اره ای کشنده و توانایی گرفتن درختان برای جابه جایی Rizzark ممکنه اختراع ویران کننده ای کرده و همچین شرافتمند نباشد.
اما برای Sentinel ها حکم پول رو داره و یک ابزار ضروری برای آنها به شمار می رود ولی تا جایی که به درخت زندگی صدمه ای نزند چون این شخصیت به دلیل سرعت و تخریب زیاد شبیه دیوانه ها شده است…