troll warlord GCap.ir

troll warlord GCap.ir

Troll Warlord

نقش های هیرو :
Carry – Pusher – Disabler – Durable

اسکیل های هیرو :

Berserker’s Rage
Whirling Axes
Fervor
Battle Trance

داستان هیرو Troll Warlord:

این قهرمان رییس ترول ها می باشد هنگامی که برای اولین بار گروه Sentinel قدرتش را گرد آوری کرد جنگجویان ترول به نظر قدیمی و غیر قابل اعتماد می آمدند. به غرور بسیاری از آنان لطمه خورد عده ایی نپیوستند و حتی عده ایی به Scourge پیوستند. تنها یک جنگجوی جوان پرخاشگر به نام Jah’rakal به Sentinel ها پیوست.

او که به خاط سرعت پرتاب تبرش و تکنیک منحصر به فردش در پرتاب در زبان محلی خودشان به نام Blinding Axe معروف بود . روش های خاص او او را به یک اسطوره در میان رتبه خودش تبدیل کرده بود . او تنها برای Sentinel ها نمی جنگید ، حتی برای دفاع از Ancients نیز نمی جنگید بلکه می خواهد به Elves, Men, Orcs و بقیه ثابت کند که ترول ها بهترین جنگجویان هستند وقابل اعتماد نیز می باشند.