هیرو Tusk Tusk hero

Tusk GCap.ir

Tusk

نقش های هیرو:
Initiator – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو:
Ice Shards
Snowball
Frozen Sigil
Walrus PUNCH!

داستان هیرو :
بعد از یک جنگ سخت در نواحی یخبدان، هنوز سرو صدای جنگ در گوش ها میپیچید. جنگجویی ملقب به Tusk از نژاد Barrier بود او تنها جنگجویی بود که توانست Bristled Bruiser را در یک نبرد پایاپای شکست دهد و تنها کسی بود که از شهرWolfsden Tavern زنده ماند.
داستان از شرط بندی در یک بار شروع شد و به درگیری انجامید که سلاح هایشان تنها لیوان ها و میز و صندلی بار بود این درگیری بین چهار مرد عادی ، یک blacksmith و شش نفر از بهترین افراد Frost Brigade شکل گرفت و در آخر Tusk به سلامتی پیروزی اش در این درگیری نوشید.
چیزی نگذشت که آن ها به هوش آمدند و از درد فریاد میکشیدند و تاسک از این پیروزی خوشحال بود.صاحب بار برای این که دعوای دیگه ای از سوی تاسک در بار پیش نیاد به او پیشنهاد داد که در جنگ واقعی شرکت کند و اگر در جنگ پیروز شد میتواند نوشیدنی مجانی داشته باشد و اینگونه بود که این شخصیت به یک جنگجوی واقعی تبدیل شد که به خاطر قدرت مشتش زبانزد خاص و عام شد.