هیرو Venomancer Venomancer hero

venomancer GCap.ir

Venomancer

نقش های هیرو :
Support – Nuker – Initiator – Pusher – Disabler

اسکیل های هیرو :

Venomous Gale
Poison Sting
Plague Ward
Poison Nova

داستان هیرو Venomancer:

این قهرمان تقریبا بسیار زرنگ است . برای کسانی که از مرگ فراری اند, یادگیری ساخت زهر ضروری است. هرچند, Lesale یک قدم بیشتر از دیگران برداشته است. او سم های شیمیایی را بر روی خود امتحان می کرد و به همین دلیل توانست راز های مرگ را بفهمد. به همین دلیل بدنش به موجودی زشت تبدیل شد.

ونومنسر دشمن را با سم به آهستگی از پای در می آورد. توانایی Venomous Gale سم پرتاب می کند که به هرکه بخورد آنرا مسموم می کند. باعث کاهش سرعت حرکت و آُسیب ثانیه ای می شود. ضربات او سمی است که باعث آسیب دیدن و آهسته شدن می شود. او می تواند Ward هایی را بسازد تا برای ونومنسر جاسوسی کند و به او در راه ها کمک کند. قدرت آخر او Poison Nova باعث می شود تمام محیط اطراف ونومنسر سمی شود. او متخصص ضعیف کردن دشمنان  و آلوده کردن به سموم است.