warlock GCap.ir

warlock GCap.ir

Warlock

نقش های هیرو Warlock:
Support – Initiator – Disabler

اسکیل های هیرو Warlock:
Fatal Bonds
Shadow Word

Upheaval
Rain of Chaos

داستان هیرو Warlock:

گرچه وارلاک یک قهرمان پشتیبان است اما توانایی های هجومی او نباید دست کم گرفته شود. با آسیب فیزیکی قوی و توانایی شدوورد زدن کاری سخت است. شدو ورد هم می تواند برای آسیب دشمنان استفاده شود و هم برای افزایش سلامتی هم تیمی ها استفاده شود. با تشکر از این توانایی,معمولا هنگام پشتیبانی از هم تیمی هایش پیدا می شود. در اواسط بازی توانایی های دیگر او به بازی میایند. فتل باندز دشمنان را به هم متصل می کند, باعث می شود با آسیب دیدن یکی از آن ها بقیه هم آسیب ببینند. اگرچه استفاده از این برخی اوقات سخت است, آپهیوالl می تواند برای موقعیت های حتمی استفاده شود. این توانایی افراد زیادی را آهسته می کند. قدرت اصلی هیرو یعنی رین اف کی اس یک دیو را ظاهر می کند. پس از ظاهر شدن اطرافیان خود آسیب می زند و Stun می کند.