هیرو Witch doctor Witch doctor hero

Witch Doctor

نقش های هیرو Witch Doctor:
Ranged – Support – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو Witch Doctor:
Pralyzing Cask
Voodoo Restoration
Maledict
Death Ward

داستان هیرو Witch Doctor:

نقش کلی قهرمان در بازی :
در این زمان که شما اطلاعات کافی را در مورد جادوها و کاربرد آنها در بازی زا می دانید زمان آن است که جایگاه خود را در بازی نیز بدانید . این جادوگر پر کار در یک بازی معمولی چندین کار را باید انجام دهد و نقش او در جنگ های اولیه ی بازی قافلگیر کردن دشمنان در خطوط و یک نیمه آغازگز خوب می باشد . منظور من از نیمه آغازگز این است که او می بایست با رعایت اینکه دشمن را از خود دور نگه دارد به او ضربات فیزیکی سنگین خود را وارد کند و به کمک جادوهایی که دارد او را بیازارد و در زمان مناسب به کمک دیگر دوستان خود به سمت دشمن حمله کند .
در نظر داشته باشید که معمولا قهرمانان ضعیف و شکننده ی بازی به موضوع چشم گذاری ( Warding ) می پردازند و همیشه وظیفه ی روشن نگه داشتن نقطه های تاریک و مهم بازی را دارند ، پس این جادوگر پیر می بایست بازی خود را طوری زمان بندی کند که به هر دو وظیفه ی خود به درستی عمل کند و دشمن را از پای در آورد .